Loftsmalerierne i Kongens Kammer på Kronborg

15.Jun 2023

Loftsmalerierne i Kongens Kammer på Kronborg

I 2022-23 har Kunstkonserveringen arbejdet på en stor og spændende opgave for Slots- og Kulturstyrelsen. Det gælder otte store loftsmalerier fra Kongens Kammer på Kronborg udført af Gerrit van Honthorst. 

Malerierne er lavet i 1635 i Holland og herfra transporteret til Danmark. De er muligvis malet som firkantede malerier for derefter at blive skåret til i kløverform, som er formen på de to største af malerierne – de måler 3,8 meter i diameter. Malerierne forestiller allegoriske scener fra de kongelige formælinger taget fra Heliodor i Emessas græske roman: Aithiopika fra det tredje århundrede.

Foruden to store kløverformede malerier, er der to nyreformede malerier og desuden fire runde lidt mindre malerier, hvor amoriner bærer kongefamiliens monogrammer frem. Den store opgave skulle udføres indenfor en forholdsvis kort tidsperiode, og der har derfor været mange konservatorer tilknyttet opgaven, som har involveret begge Kunstkonserveringens afdelinger.

Nedtagning af malerierne


De store maleriers tilstand var generelt ustabil pga. mange revnedannelser og opskalninger. Lærrederne bulede mange steder og viste sig at være meget nedbrudte, og der var deformationer i farvelaget pga. gamle reparationer af flænger og andre skader. Derudover var malerierne meget snavsede og stærkt skæmmede af ujævnheder i overfladen grundet de nævnte revnedannelser og gammel gulnet fernis, der lå som et skæmmende og mørkt slør over motiverne. Motiverne var desuden præget af de mange misfarvede retoucher, overmalinger og flere steder også af et blændet mælket fernislag, der formentlig er opstået pga. fugtpåvirkning.

Malerierne havde mange fugtskader, hvidnede overmalinger m.m.


I konserveringsarbejdet blev der først og fremmest lagt vægt på, at rummets autenticitet skulle bevares. Der blev derfor så vidt muligt anvendt materialer, der i sammensætning er i overensstemmelse med de oprindelige materialer og som derfor ville være med til at give malerierne et udtryk, der ligger så tæt op ad det originale som muligt. Desuden blev der lagt vægt på, at loftsmalerierne efter endt behandling skulle fremstå med et ensartet udtryk, og at de derfor skulle gennemgå den samme restaureringsproces.

Første skridt var lokalt at få fastlagt ustabilt farvelag og at fjerne alle dubleringslærreder, og herefter påbegyndtes det tidskrævende arbejde med fjernelse af gammel klister fra bagsiderne. Herefter var det muligt at planere malerierne og få lagt revnedannelserne ned på lavtryksbordet.

Malerierne kunne herefter spændes op på blændrammen og renses - først for overfladesnavs, hvorefter fernis, misfarvede retoucher og overmalinger blev fjernet med diverse organiske opløsningsmidler. Den omfattende kitning kunne derefter påbegyndes og endelig fulgte det store retoucheringsarbejde. Der var som et generelt fænomen udbredte kitninger, der aldrig har været retoucheret, og flere steder var de gamle reparationer så medtagne, at de helt måtte fjernes og erstattes af nye lapper, som herefter blev kittet og retoucheret for at genskabe det manglende motiv.

Retoucheringsarbejdet er i gang

Efter endt retouchering blev malerierne slut-ferniseret med en dammar-fernis, som gulner mindre og forholdsvis let lader sig fjerne. Malerierne er herefter hængt tilbage på deres rette plads i Kongens Kammer.

Det omfattende og spændende arbejde med Kongens Kammer har bragt mange spændende opdagelser med sig. Bagpå det ene kløverformede maleris blændramme er det således angivet, at det tidligere er restaureret i 1873 og 1949, og undervejs dukkede en lille fod frem under rensning, og diverse arme som er blevet flyttet/ændret. På de fire cirkelformede malerier viste sig desuden en ’hemmelig’ krone. På værkerne holder englene en krone imellem sig - en åben krone, som sandsynligvis er Christian den IV’s krone fra 1596 og antageligt den oprindelige krone fra malerierne blev udført. Under rensning og i UV-lys dukkede dog en anden krone; en lukket krone, frem oven over den nuværende. Denne ’lukkede’ krone blev anvendt til enevældens konger under deres salving og er sandsynligvis tilføjet malerierne – hvornår vides ikke – og siden malet over efter enevældens ophør.

Ophængning af malerierne

Tilmeld nyhedsbrev